Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy Jaroslav Cipra

Sídlo firmy  pro fakturaci :

Preislerovo nám. 150

Králův Dvůr- Počaply

26701

IČ:74474447

DIČ: CZ 8111180627

Znění těchto podmínek je veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.betonoveplotycipra.cz (dále jen "webová stránka"). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených firmou Zemní práce Cipra jako prodávajícím (dál jen "prodávající") v rámci její podnikatelské činnosti. Jakékoli odchylky od těchto obchodních podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě či závazné objednávce. Odchylná ujednání v příslušné kupní smlouvě nebo závazné objednávce mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

1. Smlouva

a) Režim právního vztahu: Dodání a převod vlastnického práva ke zboží se uskutečňuje na

základě jednotlivých kupních smluv, které budou uzavírány výhradně formou písemných objednávek kupujícího a jejich následným přijetím prodávajícím, jak je dále blíže popsáno v těchto obchodních podmínkách. Každá takto jednotlivě uzavřená kupní smlouva zakládá samostatný právní vztah, který se bude kromě ujednání v příslušné kupní smlouvě řídit těmito obchodními podmínkami.

2. Zboží

a) Zboží: Zboží, které bude předmětem jednotlivých kupních smluv - jeho jednotlivé druhy,

názvy a ceny jsou uvedeny ne webové stránce prodávajícího v aktuální verzi. Zboží tvoří výrobky vyráběné prodávajícím.

3. Objednávka

a) Objednávka: Kupující je povinen zboží objednávat vždy formou písemné objednávky, po domluvě i jiným způsobem. Takovouto objednávkou se rozumí objednávka v tištěné či elektronické podobě. Písemná objednávka musí obsahovat přesný název firmy nebo jméno kupujícího, adresu sídla (místa podnikání nebo bydliště), uvedení celého čísla konkrétní cenové nabídky vytvořené prodávajícím na základě požadavků kupujícího či označení druhu objednávaného zboží s uvedením jeho slovního obchodního označení a konkrétní požadované varianty zboží, pokud je zboží nabízeno ve více variantách a množství zboží. Liší-li se adresa dodání od adresy fakturační, je kupující povinen tuto skutečnost prodávajícímu včas sdělit, tedy ještě před uzavřením písemné objednávky. V případě, že tuto skutečnost nesdělí kupující prodávajícímu včas, přebírá kupující zodpovědnost za případné zvýšené náklady za dodání zboží na požadovanou dodací adresu.

b)Vícepráce: Kupující je povinen si v případě zájmu o realizaci montáže ze strany prodávajícího pečlivě projít veškeré podmínky montáže, které obdrží písemně společně

s příslušnou cenovou nabídkou. Jestliže se v místě realizace mohou vyskytovat některé komplikace uvedené v podmínkách montáže, je kupující povinen tuto skutečnost prodávajícímu včas sdělit, pakliže o těchto detailech nebylo již s prodávajícím jednáno. V případě, že kupující na tyto skutečnosti včas neupozorní nebo je záměrně prodávajícímu zatají, přebírá kupující veškerou odpovědnost za případné další vzniklé náklady při montáži, které je povinen po provedení montáže prodávajícímu uhradit společně s cenou za samotnou montáž. Sazebník víceprací obdrží kupující v podmínkách montáže společně s příslušnou cenovou nabídkou, případně se o nich může informovat přímo u svého obchodního zástupce.

Kupující je dále povinen v případě montáže , poskytnout náhled na inženýrské sítě , v místě realizace . Při samotné realizaci podepsat čestné prohlášení o připadné odpovědnosti za poškození .V tomto případě jde plná odpovědnost za kupujícím.

4 Potvrzení objednávky

a) Přijetí objednávky: O přijetí závazné Objednávky vyrozumí kupujícího prodávající svým potvrzením nejpozději do 2 pracovních dní od doručení objednávky prodávajícímu. Doručením potvrzení (písemné či emailem) je uzavřena Kupní smlouva dle Objednávky. Kupující je oprávněn odvolat svou Objednávku pouze způsobem za podmínek uvedených v čl. 8. f) těchto podmínek.

5 Termín a způsob dodání

a) Termín dodání: Orientační termín dodání zboží určí prodávající písemně při doručení prvotní cenové nabídky kupujícímu. Prodávající se snaží respektovat uvedený termín, sám je však limitován příznivými klimatickými podmínkami a kolísavou velikostí všech průběžně přijatých objednávek, tedy nijak negarantuje možnost vyhovět požadavku kupujícího v Objednávce. Uváděné termíny prodávajícím jsou pouze orientační doba zhotovení zboží, a nelze je tedy považovat za závazné termíny doručení zboží. Zboží připraveno k přepravě bude dodáno v co nejkratší lhůtě dle dopravních možností prodávajícího a na základě vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího. Jestliže je bráněno ze strany kupujícího doručení zboží po dobu delší než 4 týdny od prvotní výzvy prodávajícího k doručení / vyzvednutí zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu cenu za naskladněný materiál v jeho plné výši, zároveň je ale kupující povinen vyzvednout již uhrazenou zakázku nejpozději do 60 dní od prvotní výzvy k vyzvednutí. V opačném případě je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a uhrazená částka za zboží v celé její výši propadá ve prospěch prodávajícího a prodávající je oprávněn se zbožím bez omezení nakládat. Jestliže kupující částku za naskladněný materiál po uplynutí lhůty 4 týdnů neuhradí, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy dle článku 8 g) těchto Podmínek.

b)Způsob dodání: Prodávající uskuteční dodání zboží tím, že mu kupující umožní nakládat se zbožím v Místě dodání (čl. 6 těchto Podmínek). Kupující je povinen stanovit Místo dodání tak, aby bylo neproblematicky přístupné dopravní technice, kterou je zboží dopravováno, vopačném případě hrozí, že zboží nebude možné složit přesně na požadované místo kupujícím. Zajišťuje - li si dopravu zboží kupující, dodáním se rozumí naložení zboží na dopravní prostředek k tomu kupujícím určeným v místě odběru zboží. Kupující je povinen Prodávajícímu sdělit termín plánovaného vyzvednutí zboží v místě odběru alespoň 24h předem. Nakládka bude probíhat ze strany prodávajícího výhradně za pomoci vysokozdvižného vozíku, kdy zboží bude umístěno na paletách. Jestliže tento způsob nakládky kupujícímu nevyhovuje, zajistí si nakládku zboží v místě odběru sám tak, aby nebylo překáženo běžnému provozu v areálu. V případě, že si kupující zajišťuje nakládku v Místě odběru svépomocí, přebírá kupující plnou zodpovědnost za případné poškození materiálu způsobené nevhodnou manipulací se zbožím. Nakládka zboží v Místě odběru je možná ve všední dny od 8:00 do 15:00 . A vždy je nutné ohlásit nakládku předem aby byla zajištěna technika.

6 Místo dodání

a) Místo dodání: Nebude-li v objednávce uvedeno jinak, platí, že zboží bude dodáno (dopraveno) prodávajícím na kterékoli místo v rámci České republiky, které uvede kupující v objednávce jako svou adresu.

7 Cena zboží a dopravy

a) Cena zboží: Kupující je za dodané zboží povinen platit prodávajícímu ceny uvedené
v cenové nabídce / Objednávce, a to dle stavu platného v době doručení závazné objednávky zboží, přičemž tomu předcházející cenová nabídka je platná po dobu 5 dní od jejího vytvoření prodávajícím, v každém dalším případě je nutné cenovou nabídku aktualizovat. Tuto cenu akceptuje kupující při písemném doručení objednávky prodávajícímu. Cena palet, na nichž je zboží loženo, není v Ceně zboží zahrnuta a bude účtována zvlášť dle dále uvedených podmínek.

b)Doprava: V případě zboží, u něhož kupující nezajišťuje vlastní dopravu, platí, že cena dopravy bude účtována vedle Ceny zboží, a to dle ceny uvedené v cenové nabídce. Tuto cenu akceptuje kupující při písemném doručení objednávky prodávajícímu.

8 Platební podmínky:

a)Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením §450 odst. 1 Obchodního zákoníku, že kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu Cenu zboží před dodáním zboží nebo nejpozději při přebírání zboží, ledaže bude výslovně sjednáno jinak.

b)Poskytuje-li kupujícímu prodávající odbornou montáž ze své strany, je kupující povinen uhradit sjednanou Cenu za montáž nejpozději ihned po jejím dokončení, a to ještě před odjezdem montážní skupiny z místa realizace.


c)Pokud kupující nezaplatí Cenu zboží nejpozději při přebírání zboží, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž prodávajícímu tím vzniká nárok na náhradu veškerých vzniklých režijních nákladů a kupující je zároveň účtován storno poplatek dle čl. 8 g) těchto podmínek.

d)Pokud podle ujednání v kupní smlouvě má kupující zaplatit prodávajícímu Cenu zboží až po dodání zboží, je v takových případech kupující povinen uhradit částku v termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu / faktuře, který mu prodávající předá současně s dodáním zboží či kdykoli poté.

e)Jakýkoli peněžitý závazek kupujícího podle příslušné kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek je splněn připsáním částky na účet prodávajícího vedený u banky nebo vyplacením částky prodávajícímu v hotovosti.


f)Pokud bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vůči prodávajícímu, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

g) V případě, že kupující má zájem zrušit Objednávku (a tím i kupní smlouvu, pokud již byla uzavřena) jednostranně bez písemné dohody s prodávajícím (dále jen "Storno"), je
v takovémto případě povinen prodávajícímu zaplatit odstupné - dále jen "Storno poplatek", jehož výše je stanovena procentní sazbou z Ceny zboží v závislosti na době zrušení Objednávky takto:

  • Storno 15 a více dnů před smluvním termínem zhotovení zboží - 0% z ceny zboží
  • Storno 14 - 8 dní před smluvním termínem zhotovení zboží - 10% z ceny zboží
  • Storno 7 a méně dnů před smluvním termínem zhotovení zboží - 20% z ceny zboží, ne však více než
    40 000,- Kč
  • Storno již zhotovené a naskladněné zakázky - 30% z ceny zboží (platí pouze při nadzemní výšce 2m)
  • Stornování již zhotovené zakázky v jiné nadzemní výšce než 2m není možné! Jedná se o zakázkovou
    výrobu.
  • Těmito ujednáními nejsou dotčeny případné nároky prodávajícího na případně již vzniklé smluvní sankce či na náhradu škody.

9. Další podmínky dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

a) Obaly: Prodávající prodává betonové dílce na jednorázových dřevěných paletách (rozměr 120x80cm) a sloupky prokládá dřevěnými hranoly, přičemž jsou betonové dílce na paletách pevně zapáskovány. Výběr typu Obalu, na kterém bude zboží loženo, určuje výhradně prodávající. Palety jsou v cenové nabídce uvedeny jako položka "BALNÉ", přičemž v této ceně jsou vedle ceny samotné palety zahrnuty dřevěné hranoly u sloupků, páskování a práce skladníka. Palety jsou nevratné a nelze za ně požadovat vratnou zálohu, tuto částku také nelze odečíst z cenové nabídky, pokud vysloveně není ujednáno v kupní smlouvě jinak. Palety si bez možnosti vrácení ponechává kupující.

b)Zajištění zboží při přepravě : Zboží naložené na paletách a přepáskované polyesterovými páskami je na vozidle určeném k přepravě zboží na Místo dodání pevně zajištěno tzv. kurtováním , jež zajišťují zboží proti pohybu na ložné ploše. V případě zajištění vlastní dopravy, tedy vyzvednutí v zboží v Místě odběru, je kupující na výše uvedené tímto výslovně upozorněn! V případě nedostatečného kurtování ze strany kupujícího nebo kupujícím smluvně zajištěného dopravce neodpovídá prodávající při takovéto přepravě za žádné eventuální poškození zboží a platí, že neodpovídá za žádná mechanická poškození zboží (zejména výskyt prasklin), která budou zjištěna po zahájení přepravy zboží; v těchto případech platí, že zboží bylo dodáno prodávajícímu v bezvadném stavu a k jeho poškození došlo až dopravou, leda by kupující jednoznačně prokázal jinak, tj. že příslušná poškození se vyskytovala na zboží již v době dodání, tj. při jeho nakládce.

c)Poškození přepravovaného zboží: V případě, že dojde k mechanickému poškození zboží i při dodržení povinnosti kurtování dle předchozího odstavce, je kupující povinen provést fotodokumentaci naloženého zboží ihned po doručení dodávky na místo a tuto fotodokumentaci neprodleně zaslat prodávajícímu (rozuměno svému obchodnímu zástupci společnosti), a to nejpozději do 3 pracovních dní. Odpovědnost za vady bude pak řešena standardním způsobem dle Reklamačního řádu prodávajícího a dle zákona.

d)Převzetí zboží: Kupující je povinen převzetí zboží vždy písemně potvrdit prodávajícímu podpisem na tzv. "dodacím listu". Odmítne-li kupující potvrdit písemně převzetí zboží, není prodávající povinen zboží dodat a nastává prodlení kupujícího jako věřitele, přičemž po dobu prodlení kupujícího nemůže nastat prodlení prodávajícího; a pokud nastalo, tak přestává běžet. Kupující podpisem dodacího listu stvrzuje soulad převzatého zboží s kupní smlouvou (bezvadnost, množství, druh, balení, atd.), ledaže vytkne vady zboží stanoveným způsobem dle těchto Podmínek.

e)Prohlídka zboží, vytčení vad: Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho pečlivou vnější prohlídku, není však povinen otevírat jednotlivé Obaly zboží za účelem nahlédnutí dovnitř, leda že by Obal jevil známky poškození. V případě, že budou zjištěny zjevné vady na předávaném zboží, je kupující povinen je uvést a přesně popsat na dodacím listu. Nedojde-li ke shodě ohledně výskytu vad, uvede každá smluvní strana své vyjádření k vadám a toto podepíše; každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto vyjádření. Kupující není povinen převzít zboží pouze se zjevnými vadami, pokud by bránily řádnému užívání zboží a pokud nejde jen o vady drobné, kosmetické či vady, na něž se dle Reklamačních podmínek prodávajícího nevztahuje záruka (dle článku 12 b). Nepřevezme- li kupující zboží a současně ani nesplní povinnost uvést přesně výskyt vad v dodacím listu opatřením jeho podpisem, má se za to, že odmítl zboží neoprávněně a dostává se jako věřitel do prodlení s převzetím zboží.

f) Zástupce kupujícího: Pokud zboží/zhotovené dílo za kupujícího přebírá jiná osoba, přebírá tato osoba odpovědnost za provedení prohlídky přebíraného zboží a náležitosti s tím spojené. Zároveň je tato osoba povinna uvést své jméno čitelným písmem vedle svého podpisu a současně prokázat svou totožnost příslušným dokladem. Celé jméno jiné přebírající osoby musí kupujícím být včas oznámeno obchodnímu zástupci společnosti. Pakliže se přebírající neprokáže svou totožnost nebo se nebude shodovat se jménem, které uvedl kupující, není prodávající povinen zboží vydat. Firma Jaroslav Cipra IČO:74477447,  zároveň nenese odpovědnost za chybně poskytnuté informace v případě montáže, kdy dozorem a převzetím díla byla objednatelem pověřena třetí osoba.

10 Výhrada vlastnictví:

                     Přechod vlastnictví, odpovědnost z vad a její podmínky

6.1. Povinnosti zhotovitele dle této smlouvy končí datem předání díla objednateli (s výjimkou odpovědnosti za vady spadající pod záruční vady dle záruky poskytované zhotovitelem), pokud smlouva výslovně nestanoví další povinnosti. Záruka na dílo činí 24 měsíců. Záruka je poskytována za podmínek a v rozsahu dle reklamačního řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP.

6.2. K dílu nabývá vlastnické právo objednatel dnem předání díla. Dnem předání díla současně přechází nebezpečí škody na objednatele. Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a předáno, není-li písemně sjednáno jinak. Objednatel je povinen dílo převzít do 10 dnů od doručení ústní či písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla. Nevyplyne-li jinak, je dnem doručení třetí den od odeslání písemné výzvy. V případě, že objednatel nepřevezme dílo ve stanovené lhůtě , má se za to, že bylo objednatelem převzato bez výhrad následující pracovní den po skončení lhůty.

6.3. Objednatel je povinen dílo nebo samostatně předávanou část díla převzít, pokud dílo nebo jeho samostatně předávaná část díla v okamžiku předání nevykazuje zjevné závady bránící řádnému užívání díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Takové vady či nedodělky budou stranami sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán i termín pro jejich odstranění. Pokud nedojde k potvrzení resp. podpisu předávacího protokolu ze strany zákazníka ve lhůtě 14ti dnů od data předání díla, považuje se dílo za předané .

6.4. Objednatel převezme předávacím protokolem dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou měla prokazatelně věc při přechodu nebezpečí škody na objednatele, nebo kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti, i to když se vada projeví později v průběhu záruční lhůty.
6.5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, zejména vady, které jsou v rozporu se smlouvou a/nebo objednávkou, tedy zejména pokud předmět díla neodpovídá sjednanému množství , jakosti a provedení, písemně na adresu zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo při náležité pozornosti a pečlivost zjistit měl. Právo z vadného plnění není dotčeno, způsobilo-li vadu použití díla zhotovitelem, kterou mu objednatel předal. To neplatí , prokáže-li zhotovitel, že na nevhodnost předané věci objednatele včas upozornil a objednatel na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dodatečné péče nemohl zjistit.

6.6. Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání předmětu díla. Objednatel má práva z vadného plnění této smlouvy o dílo dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o kupní smlouvě a dle reklamačního řádu Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

6.7. Objednatel bere na vědomí, že do konečného vytvrdnutí betonu (28 dní) ve sloupcích a podezdívce nelze zkoušet jejich pevnost jakýmkoli způsobem bez souhlasu zhotovitele a bez jeho přítomnosti, či přítomnosti zhotovitelem pověřené osoby, neboť hrozí narušení betonu. V opačném případě nemůže objednatel dílo reklamovat a uplatnit právo z vadného plnění. Objednatel bere na vědomí, že nesmí po celou dobu zhotovování díla bez souhlasu a přítomnosti zhotovitele, či jím pověřené osoby, dotýkat se díla a zkoušet jeho kvalitu. Pokud se ukáže, že objednatel tento zákaz porušil, a dílo bylo poškozeno, zhotovitel neodpovídá za takto způsobené vady a je oprávněn od smlouvy odstoupit. Za den odstoupení je považován třetí den od doručení písemného oznámení odstoupení objednateli, nevyplyne-li jinak je dnem doručení třetí den od odeslání písemného odstoupení objednateli.

11. Přechod nebezpečí škody na zboží:

Dodání zboží se uskutečňuje a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího následovně :

a) V případě vlastní dopravy, nerozhodno zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje prodávající nakládku zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile zboží překročí hranu nákladového prostoru vozidla a dosedne v jeho nákladovém prostoru.

b) V případě Dopravy prodávajícím vlastním vozidlem, zajišťuje vykládku v Místě dodání prodávající a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile zboží dosedne na pozemek k vykládce určený.

12. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace

a)Délka záruky: Prodávající poskytuje kupujícímu na prodávajícím vyráběné zboží záruky
v délce 2 let. Podmínky záruky jsou upraveny dále v tomto článku a v Reklamačním řádu prodávajícího.

b)Omezení záruky: Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na odlišnosti způsobené vápenným nebo železitým výkvětem, pokud není písemně ujednáno jinak. Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů - písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto složení dochází k přirozenému kolísání jejich vlastního přirozeného složení. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování materiálu, zejména povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. vápenných výkvětů (vystoupení volného vápna obsaženého v cementu na povrch výrobku) nebo ke vzniku tzv. železitých výkvětů (vystoupení sloučenin železa z použitého písku a štěrku na povrch výrobku). Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejmodernějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly mohou být různě intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobků. Případné barevné rozdíly a výkvěty nelze proto z výše uvedených důvodů uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání těchto barevných rozdílů a zmizení výkvětů. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti odstínů a vady způsobené nesprávným použitím chemických čistících látek a rozmrazovacích látek v zimním období.

Závěrečná ustanovení

a)Rozhodné právo: Právní vztahy, na něž dopadají tyto obchodní podmínky, se vždy bez ohledu na povahu a státní příslušnost účastníků řídí českým právem. Pokud není v těchto podmínkách dále stanoveno jinak, řídí se podle §262 Obchodního zákoníku tyto právní vztahy vždy Obchodním zákoníkem.

b)Odstoupení od smlouvy: Prodávající má právo okamžitě odstoupit od příslušné kupní smlouvy v případě, že by kupující při své obchodní a marketingové činnosti nepoužíval, pozměnil nebo jinak nedovoleně nakládal s obchodním označením jednotlivých druhů zboží vyráběných prodávajícím, či by jinak zneužil či poškodil práva a chráněné zájmy prodávajícího, což jsou případy, které smluvní strany pro tyto účely považují za podstatné porušení příslušné kupní smlouvy.

c) Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí:

I Příslušnou kupní smlouvou

II Platnými Obchodními podmínkami prodávajícího

III Reklamačním řádem prodávajícího

IV Ve věcech těmito dokumenty výslovně neupravenými pak zejména Obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými prvními předpisy.

d) Kupující uzavřením objednávky s prodávajícím se všemi těmito podmínkami souhlasí.

V Králově Dvoře 1.12.2022